Թումանյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի և շինությունների վերակառուցման, վերականգնման,ուժեղացման աշխատանքների (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի)թույլտվության համար. 9002651233733000Միանվագ  Ընտրել
1136 3.Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի,շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման(բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար՝ 9002651233995000   Ընտրել
1131Բ - մինչև 26 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ վեց հազար դրամ, կիրառվել է 0.5 գործակից՝ երեք հազար դրամ 9002651230763000Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար 900265123126350Օրական  Ընտրել
1131Ա զ) Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ 900265123159200000Տարեկան  Ընտրել
1141 11) քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ սահմանած տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ 9002651230922500Տարեկան  Ընտրել
13518Ա 8) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար՝ մեկ փաստաթղթի համար՝ հինգ հարյուր դրամ փոխհատուցման վճար: 900265123100500   Ընտրել
13514 Համայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար 9002650039482500Ամսական  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 9002651233733000   Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև մինչև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների համար՝ 90026512332415000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 200-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 90026512333230000   Ընտրել
1133Դ 500-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 90026512334050000   Ընտրել
1137Ա, ա. ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ - մինչև 26 քմ. շինությունների ներսում՝ 9002651230503000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  13000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ - խաղատների համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի համար  50000Տարեկան  Ընտրել
13513 Համայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար 9002650022052500Ամսական  Ընտրել
13507 Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համար/ 900265002247100Ամսական  Ընտրել
1131Ը -մինչև 26 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ վեց հազար դրամ, կիրառվել է 0.5 գործակից՝ երեք հազար դրամ: 9002651230503000Եռամսյակային  Ընտրել
1131Դ -26-ից մինչև 50 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ տասը հազար մեկ հարյուր դրամ, կիրառվել է՝ 0.5 գործակից՝ հինգ հազար հիսուն դրամ 9002651230765050Եռամսյակային  Ընտրել
1131Ե - 50-ից մինչև 100 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ տասներեք հազար մեկ հարյուր դրամ, 0.5 գործակից՝ վեց հազար հինգ հարյուր հիսուն դրամ 9002651230766550Եռամսյակային  Ընտրել
1131Է -100-ից մինչև 200 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում ՝ քսան հազար մեկ հարյուր դրամ, 0.5 գործակից՝ տասը հազար հիսուն դրամ 90026512307610050Եռամսյակային  Ընտրել
1131Թ -26-ից մինչև 50 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ տասը հազար մեկ հարյուր դրամ, կիրառվել է 0.5 գործակից՝ հինգ հազար հիսուն դրամ: 9002651230505050Եռամսյակային  Ընտրել
1131Ժ -50-ից մինչև 100 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ տասներեք հազար մեկ հարյուր դրամ, կիրառվել է 0.5 գործակից՝ վեց հազար հինգ հարյուր հիսուն դրամ: 9002651230506550Եռամսյակային  Ընտրել
1131Ի -100-ից մինչև 200 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ քսան հազար մեկ հարյուր դրամ, կիրառվել է 0.5 գործակից՝ տասը հազար հիսուն դրամ: 90026512305010050Եռամսյակային  Ընտրել
1137  50000Տարեկան  Ընտրել
1139 ՀՀ համայնքների կամ համայնքների կազմում ընդգրկված բնակավայրերի խորհրդանիշները (զինանշանը, անվանումը) որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան կամ ապրանքների արտադրության կամ աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման գործընթացներում, իմչպես նաև ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվություն տրամադրելու համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ մեկ հարյուր հազար դրամ, կիրառվել է 0.5 գործակից՝ հիսուն հազար դրամ:  50000Տարեկան  Ընտրել
1131լ -100-ից մինչև 200 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում ՝ քսան հազար մեկ հարյուր դրամ, 0.5 գործակից՝ տասը հազար հիսուն դրամ 90026512905710050Եռամսյակային  Ընտրել
1131խ -մինչև 26 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ վեց հազար դրամ, կիրառվել է 0.5 գործակից՝ երեք հազար դրամ: 9002651291073000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ