Թումանյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1136 3.Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի,շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման(բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար՝ 9002651233995000   Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար 900265123126350Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ 900265123159100000Տարեկան  Ընտրել
1141 11) քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ սահմանած տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ 9001651230922500Տարեկան  Ընտրել
1143 8) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար՝ մեկ փաստաթղթի համար՝ հինգ հարյուր դրամ փոխհատուցման վճար: 900265123100500   Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 9002651233733000   Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև մինչև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների համար՝ 90026512332415000   Ընտրել
1133Գ - 200-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 90026512333230000   Ընտրել
1133Դ 500-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 90026512334050000   Ընտրել
1137Ա ա. ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ -մինչև 26 քմ. շինությունների ներսում՝ 9002651230503000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա ա. ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ - մինչև 26 քմ. շինությունների ներսում՝ 9002651230763000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ բ. ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ -26-ից մինչև 50 քմ. շինությունների ներսում՝ 9002651230505500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ գ. ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի՝ -50-ից 100 քմ. շինությունների ներսում՝ 9002651230507100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ բ. ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվութ. համար՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ -26-ից մինչև 50 քմ. շինությունների ներսում՝ 9002651230765500Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ